2 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Để định kiểu cho phần tử <div> có chiều cao toàn trang thì cần thực hiện qua hai bước.

Bước 1: Gàn giá trị cho thuộc tính height của hai phần tử htmlbody bằng 100%:

html, body {
    height: 100%;
}

Bước 2: Gán giá trị cho thuộc tính height của phần tử div cần định kiểu bằng 100%:

div {
    height: 100%;
}
Phan Quang Phan Quang

Sử dụng viewport height

div {
  height: 100vh;
}
Content must be at least 100 characters

Related Discussion