Đổi Mật Khẩu User trong MySQL

Để đổi mật khẩu user có trong cơ sở dữ liệu MySQL chúng ta có cách khác nhau đó là sử dụng cú pháp:

 • ALTER USER: Sử dụng với tất cả các phiên bản MySQL server.
 • UPDATE mysql.user SET Password: Sử dụng với các phiên bản MySQL server từ 5.7.6 hoặc mới hơn.
 • SET PASSWORD FOR: Sử dụng với các phiên bản MySQL server từ 5.7.5 hoặc cũ hơn.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt cách cách trên.

Đổi Mật Khẩu User trong MySQL

Trước tiên thì chúng ta cần đăng nhập vào MySQL server sử dụng một user có quyền đổi mật khẩu các user khác. Để làm điều này bạn mở cửa sổ dòng lệnh và chạy câu lệnh SQL sau:

$ mysql -u root -h localhost -p

Nhập mật khẩu cho người dùng root và nhấn Enter.

Lưu ý: User root có quyền đổi mật khẩu của mọi user kể cả chính nó.

Sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ cần thực hiện bước cuối cùng là đổi mật khẩu người dùng.

MySQL: Đổi Mật Khẩu User Sử Dụng ALTER USER

Câu lệnh đổi mật khẩu user trong MySQL sử dụng ALTER USER có cú pháp chi tiết như sau:

> ALTER USER "$username"@"$host" IDENTIFIED BY "$password";

Trong đó:

 • $username là tên người dùng sẽ được đổi mật khẩu, ví dụ root.
 • $host là tên hostname thông thường sẽ là localhost.
 • $password là mật khẩu mới.

Ví dụ để đổi mật khẩu cho người dùng root tại hostname là localhost và với mật khẩu mới là test_pwd bạn sẽ chạy câu lệnh sau:

> ALTER USER "root"@"localhost" IDENTIFIED BY "test_pwd";

MySQL: Đổi Mật Khẩu User Sử Dụng UPDATE mysql.user SET Password

Lưu ý: Sử dụng cú pháp này với các phiên bản MySQL server từ 5.7.6 hoặc mới hơn.

Câu lệnh đổi mật khẩu user trong MySQLsử dụng UPDATE mysql.user SET Password có cú pháp chi tiết như sau:

> UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD("$password") WHERE USER="$username" AND Host="$hostname";

Trong đó:

 • $username là tên người dùng sẽ được đổi mật khẩu, ví dụ root.
 • $host là tên hostname thông thường sẽ là localhost.
 • $password là mật khẩu mới.

Ví dụ để đổi mật khẩu cho người dùng root tại hostname là localhost và với mật khẩu mới là test_pwd bạn sẽ chạy câu lệnh sau:

> UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD("test_pwd") WHERE USER="root" AND Host="localhost";

MySQL: Đổi Mật Khẩu User Sử Dụng SET PASSWORD

Lưu ý: Sử dụng cú pháp này với các phiên bản MySQL server từ 5.7.5 hoặc cũ hơn.

Câu lệnh đổi mật khẩu user trong MySQLsử dụng SET PASSWORD có cú pháp chi tiết như sau:

$ SET PASSWORD FOR "$username"@"$hostname" = PASSWORD("$password");

Trong đó:

 • $username là tên người dùng sẽ được đổi mật khẩu, ví dụ root.
 • $host là tên hostname thông thường sẽ là localhost.
 • $password là mật khẩu mới.

Ví dụ để đổi mật khẩu cho người dùng root tại hostname là localhost và với mật khẩu mới là test_pwd bạn sẽ chạy câu lệnh sau:

> SET PASSWORD FOR "root"@"localhost" = PASSWORD("test_pwd");

Kết Luận

Tới đây chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu các cách khác nhau để đổi mật khẩu của người dùng trong MySQL. Ở các bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các quyền khác nhau của người dùng trong MySQL và cách gán quyền cho từng dùng.

1 Bình Luận

Nguyên Nguyễn Nguyên Nguyễn

cho em hỏi là mới tai my sql về mà nó bảo curren root pass là sao trong khi em chưa hề tạo pass cũng chưa hiện trang add

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=5614f2a0a5&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1688912575231302194&th=17703909f75a1a32&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_a1Hl7Xx1i7nVqY5-72PpIXmdHIUM3mTzAangnWhny-e5hapenrXbt_ndx-ke1I7wXFsKiFeAM1Hk6qINkOg7wc5-so7jQ5aI6XXwGKp--lspbL6TD9w6OtVo&disp=emb&realattid=ii_kjwli6i00

lúc trước em có sài xampp mà xampp em cung k cài mk

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=5614f2a0a5&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1688912575231302194&th=17703909f75a1a32&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8AWFmO48CP9PCEOAPtoBqVRf1Sl0IkyxfSM3rTaxf6lQG8-WSU2oyL8S1dJp84HZt8qjjG0kO-Kw94ysktkFRIUTBd0rfp8jWzLKqlhuGwseYlWECRdHxlKZI&disp=emb&realattid=ii_kjxk9dzu1

enter image description here

Content must not be empty

Related Blog