1 Answer(s)

Lê Trung Lê Trung

Trên Windows nếu như bạn cài XAMPP ở địa chỉ thư mục C:\xampp\ thì tập tin cấu hình của PHP php.ini sẽ có trong các địa chỉ sau:

  • Địa chỉ C:\xampp\bin\php\php.ini dùng để cấu hình dành cho PHP chạy trên cửa sổ dòng lệnh (hay còn gọi là PHP CLI)
  • Hoặc C:\xampp\bin\apache\php.ini dùng để cầu hình dành cho PHP chạy với Apache Web Server.

Để biết chính xác nhất đường dẫn của tập tin này thì bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Với PHP CLI

Trên cửa sổ dòng lệnh chạy câu lệnh sau:

C:\> php -r "phpinfo();"

Rồi sau đó tìm kiểm ở kết quả hiển thị cho đường dẫn của tập tin php.ini

Với PHP Chạy Trên Apache

Trên thư mục gốc của Apache (thường là C:\xampp\htdocs\ bạn tạo một tập tin info.php đâu đó trong thư mục của XAMPP với nội dung như sau:

<?php phpinfo();?>

Sau đó trên trình duyệt truy cập vào địa chỉ URL trỏ tới tập tin này (ví dụ nếu đặt tập tin ở thư mục gốc của Apache thì sẽ truy cập tới địa chỉ URL là http://localhost/info.php). Bạn cần lưu ý trước đó chương trình Apache của XAMPP cần phải ở trạng thái hoạt động.

Địa chỉ đường dẫn của tập tin php.ini trong XAMPP

Tiếp theo ở kết quả hiển thị trên màn hình bạn tìm kiếm cho từ php.ini và để ý đường dẫn của tập tin này.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion