ES6 import và export

ES6 giới thiệu câu lệnh importexport hỗ trợ lập trình viên có thể quản lý code theo từng mô-đun.

JavaScript Mô-Đun Là Gì

Mô-đun là một phương pháp lập trình mà trong đó các đoạn code liên quan được tách ra các phần khác nhau (hay còn gọi là mô-đun).

Trước ES6 một số thư viện JavaScript hỗ trợ các cách viết code khác nhau để hỗ trợ quản lý các mô-đun (module).

Ví dụ Node.js hỗ trợ sử dụng require()module.exports().

Tạo mô-đun trong file say_hello.js

var sayHello = function (name) {
    console.log("Xin chào! Tên tôi là " + name);
}

module.exports = {
    sayHello: sayHello
};

Sử dụng mô-đun tạo ra ở trên trong file hello.js:

var sayHello = require('./say_hello.js');
sayHello("Peter");

Sử dụng chương trình Node.js để chạy file hello.js:

$ node hello.js
// Xin chào! Tên tôi là Peter

Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh importexport trong phiên bản ES6 để thay thế cho require()module.export().

Lưu ý: Để sử dụng tính năng exportimport trong ES6 bạn cần sử dụng các trình duyệt hỗ trợ ES6 như Edge, Chrome, Firefore và nâng cấp trình duyệt lên phiên bản mới nhất.

ES6 Câu Lệnh export

Câu lệnh export dùng để xuất ra một mô-đun:

let sayHello = function (name) {
    console.log("Xin chào! Tên tôi là " + name);
}

export { sayHello };

Bạn có thể export nhiều mô-đun trong cùng một file:

let sayHello = function (name) {
    console.log("Xin chào! Tên tôi là " + name);
}

let sayGoodbye = function () {
    console.log("Chào tạm biệt!");
}
export { sayHello, sayGoodbye };

ES6 Câu Lệnh import

Câu lệnh import trong ES6 dùng để nhập vào mô-đun từ một file cho trước (có thể là từ một thư viện hay mô-đun mà chúng ta tự định nghĩa).

Ví dụ để nhập vào mô-đun sayHello được tạo ra ở ví dụ trên:

import { sayHello } from 'say_hello.js';

Đoạn code trên sẽ nhập vào mô-đun sayHello từ tập tin say_hello.js và gán giá trị của mô-đun này cho biến sayHello.

Bạn có thể tuỳ ý đặt tên biến khi import mô-đun sayHello sử dụng từ khoá as:

import { sayHello as sayHelloFunction } from 'say_hello.js';

Lưu ý: Trong trường hợp có nhiều mô-đun được tạo ra trong cùng một file thì bạn có thể tuỳ ý lựa chọn số lượng mô-đun nhập vào chứ không cần thiết phải nhập tất cả.

1 Bình Luận

Tuấn Nguyễn Tuấn Nguyễn

Vậy thực sự 2 cái này khác nhau gì vậy ạ

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

trong bài đã nói rõ rồi đó bạn

Content must not be empty

Related Tutorial