1 Answer(s)

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Giả sử bạn đang chạy Elasticsearch ở địa chỉ localhost cổng 9200 thì câu lệnh dưới đây sẽ trả về kết quả bạn cần:

$ curl localhost:9200/my_app/user/_search

Để search toàn bộ document của tất cả các type có trong my_app:

$ curl localhost:9200/my_app/_search
Content must be at least 100 characters

Related Discussion