Error EACCES trên Windows

Khi chạy lệnh nodejs write_file.js trên DOS thì mình gặp phảid lỗi:

{ [Error: EACCES, open '/home/test.txt'] errno: 3, code: 'EACCES', path: '/home/test.txt' } 

Giờ fix lỗi này thế nào vậy mọi người?

1 Answer(s)

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Trên Windows không có thư mục /home/ bạn chuyển về thư mục C:\ hoặc D:\ trên ổ đĩa sẽ khắc phục được lỗi trên.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion