1 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Để export thư mục của Git và nén về dạng tập tin Zip bạn sử dụng git archive:

git archive --format zip --output /path_to_export/my_project.zip master 

Trong đó path_to_export là địa chỉ thư mục sẽ chứa tập tin được nén từ source code của dự án.

Để xem chi tiết các option của câu lệnh git archive bạn chạy câu lệnh sau:

git archive
Content must be at least 100 characters

Related Discussion