Express.js: Lấy dữ liệu trong form gửi lên thông qua phương thức POST

Ở trang đăng nhập người dùng, em sử dụng một form HTML như sau:

<form id="form-login" action="sessions" method="POST">
  <p>
    <label for="email">Email: </label>
    <input type="text" id="email" name="email"></input>
  </p>
  <p>
    <label for="pasword">Password: </label>
    <input type="password" id="password" name="password"></input>
  </p>
<input type="submit" value="Submit"></input>
</form>

Phía trên server em sử dụng Express.js. Bây giờ để lấy dữ liệu từ trường emailpassword thì em phải làm như thế nào?

2 Câu Trả Lời

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Trong Express phiên bản 4, bạn có thể sử dụng gói package body-parser để truy xuất dữ liệu trong form gửi lên server theo phương thức POST.

Để sử dụng package body-parser, bạn cần cài đặt thư viện này cho ứng dụng:

$ npm install --save body-parser

Sau đó bạn có thể làm như sau:

var app = require('express')();
var bodyParser = require('body-parser');

// parse application/json 
app.use(bodyParser.json());

// parse application/x-www-form-urlencoded 
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));

app.post('/profile', function (req, res, next) {
 var body = req.body;
 var email = body.email;
 var password = body.password;
 console.log(body);
 // ...
});
Hoàng Nguyễn Hoàng Nguyễn

vậy để truyền dữ liệu từ server về lại file html thì làm sao vậy bạn?

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan