Express.js: Lấy dữ liệu trong form gửi lên thông qua phương thức POST

Ở trang đăng nhập người dùng, em sử dụng một form HTML như sau:

<form id="form-login" action="sessions" method="POST">
  <p>
    <label for="email">Email: </label>
    <input type="text" id="email" name="email"></input>
  </p>
  <p>
    <label for="pasword">Password: </label>
    <input type="password" id="password" name="password"></input>
  </p>
<input type="submit" value="Submit"></input>
</form>

Phía trên server em sử dụng Express.js. Bây giờ để lấy dữ liệu từ trường emailpassword thì em phải làm như thế nào?

2 Answer(s)

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Trong Express phiên bản 4, bạn có thể sử dụng gói package body-parser để truy xuất dữ liệu trong form gửi lên server theo phương thức POST.

Để sử dụng package body-parser, bạn cần cài đặt thư viện này cho ứng dụng:

$ npm install --save body-parser

Sau đó bạn có thể làm như sau:

var app = require('express')();
var bodyParser = require('body-parser');

// parse application/json 
app.use(bodyParser.json());

// parse application/x-www-form-urlencoded 
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));

app.post('/profile', function (req, res, next) {
 var body = req.body;
 var email = body.email;
 var password = body.password;
 console.log(body);
 // ...
});
Hoàng Nguyễn Hoàng Nguyễn

vậy để truyền dữ liệu từ server về lại file html thì làm sao vậy bạn?

Content must be at least 100 characters

Related Discussion