Fix lỗi you don't have permission to access / on this server trên Mac

Lỗi trên là một trong những lỗi phổ biến khi sử dụng Apache, nguyên nhận của lỗi này đó là bởi thư mục chứa website trên localhost (trên máy tính bạn) chưa được phân quyền hợp lý. Cách đơn giản để fix lỗi trên đó là thay đổi cấu hình người dùng (user) và nhóm (group) sử dụng bởi Apache.

Sử dụng chương trình text editor (Vim, Nano hoặc TextEdit) để mở tập tin cấu hình Apache trên máy (httpd.conf):

$ sudo vi /usr/local/etc/httpd/httpd.conf

Do có nhiều cách khác nhau cài đặt Apache nên địa chỉ tập tin cấu hình của Apache trên máy bạn có thể khác với địa chỉ phía trên. Trường hợp này bạn cần thay đổi địa chỉ tập tin này.

Tiếp theo tìm tới dòng sau:

User _www
Group _www

Và sửa lại thành:

User my_mac_username
Group staff

Ở trên bạn cần thay thế my_mac_username bằng tên người dùng bạn sử dụng để đăng nhập vào Mac (người dùng cần có quyền admin).

Cuối cùng khởi động lại Apache:

sudo apachectl restart

Cập nhật lại quyền của thư mục gốc Apache trên máy:

$ sudo chown -R my_mac_username:staff /home/codehub.vn/Sites

Thay đổi địa chỉ thư mục gốc ở trên (/home/codehub.vn/Sites) về địa chỉ thư mục gốc Apache trên máy tính bạn.

Truy cập tới địa chỉ trang web trên localhost bị lỗi trước đó để kiểm tra lại.

Chúc bạn thành công!

Nội dung không được để trống

Bài Viết Liên Quan