[Fixed] Warning: Cannot modify header information - headers already sent by

Đây là một trong những lỗi rất phổ biến mà các lập trình viên PHP gặp phải trong khi code ứng dụng. Nôi dụng chi tiết của thông báo lỗi trên tương tự như sau:

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/my_app/public_html/index.php:250)

Nguyên Nhân Của Lỗi

Ngyên nhân gây ra lỗi trên đó là do trong code chúng ta đã thực hiện việc gửi output trước đó rồi nhưng sau đó lại chỉnh sửa thông tin header. Thao tác gửi output có thể thông qua việc sử dụng các hàm hoặc câu lệnh như echo, print, var_dump(), print_r()... Thao tác chỉnh sửa thông tin header có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các hàm như header(), session_start(), setcookie(), header_remove()...

Khắc Phục Lỗi - Warning: Cannot modify header information - headers already sent by

Ví dụ đoạn code như sau sẽ khiến sinh ra lỗi trên:

File admin.php:

<?php
echo "Vui lòng login để tiếp tục!";
header('Location: /login.php');
?>

Hoặc tương tự đoạn code sau cũng sinh ra lỗi:

<html>
<?php
header('Location: /login.php');
?>
</html>

Đặc biệt nếu bạn sử dụng session_start() thì chỉ những ký tự như khoảng trống hay dòng trống trước hoặc ngay sau thẻ mở <?php cũng đều gây ra lỗi:

  <?php
session_start();

Với đoạn code chúng ta cần lưu ý xoá khoảng trống trước thẻ mở <?php để không gây ra lỗi.

Cách Khắc Phục Lỗi

Cách khắc phục lỗi trên đó là kiểm tra lại các hàm tạo ra output được sử dụng trước câu lệnh chỉnh sửa header và xoá bỏ bỏ chúng đi. Ngoài ra, bạn cũng có thể sửa đổi luồng chạy của các câu lệnh này trong ứng dụng sao cho các câu lệnh tạo ra output và câu lệnh chỉnh sửa header không diễn ra trong cùng một luồng chạy.

Nếu như bạn sử dụng hàm session_start() thì cần đảm bảo hàm này được gọi ở ngay dòng đầu tiên của file PHP và không có bất kỳ ký tự nào dù là khoảng trống hay dòng trống vô tình được thêm vào phía trước đó.

Nếu bạn sử dụng hàm header() thì nên gọi exit(), die() ngay sau đó.

Trường hợp không tìm thấy hàm nào output ra kết quả được sử dụng trước đó thì bạn cần kiểm tra lại các file được nhập vào thông qua các hàm include() hoặc require() và kiểm tra lại xem các hàm này có output ra ký tự nào dù là khoảng trống hay hay dòng trống hay không.

Kết Luận

Mặc dù lỗi trên rất dễ gặp phải do chỉ cần bạn sơ ý output bất cứ một ký tự gì đó dù chỉ là một ký tự khoảng trống hay một dòng trống thì việc bạn chỉnh sửa thông tin header sau đó đều sẽ khiến sinh ra lỗi tuy nhiên như bạn thấy cũng không mất quá nhiều công sức để có thể khắc phục được nó. Việc gặp phải lỗi trong khi lập trình là khó có thể tránh khỏi ngay cả đối với những lập trình viên đã có nhiều năm kinh nghiệm, điều quan trong là trong quá trình code ứng dụng bạn lưu ý kiểm tra lại kỹ luồng chạy của ứng dụng khi sử dụng các hàm chỉnh sửa thông tin header.

Content must not be empty

Related Blog