[Fixed] npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/path_to_install_folder../package.json'

Đây là một trong những lỗi phổ biến mà rất nhiều lập trình viên đã gặp khi cài đặt package hay còn gọi là mô-đun (module) của Node.js. Thông báo chi tiết của lỗi này như sau:

npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/path_to_install_folder/package.json'
npm WARN nodejs No description
npm WARN nodejs No repository field.
npm WARN nodejs No README data
npm WARN nodejs No license field.

Cách khắc phục lỗi trên khá đơn giản. Bạn chỉ cần chạy câu lệnh sau:

npm init

Câu lệnh này để khởi tạo một dự án Node.js và bạn sẽ được yêu cầu nhập vào các thông tin cần thiết cấu hình cho dự án.

This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help json` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg> --save` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
name: (nodejs) 

Bạn có thể sử dụng giá trị mặc định cho các trường được hỏi như name, version... bằng cách gõ <kbd>Enter</kbd>:

name: (nodejs) 
version: (1.0.0) 
description: 
entry point: (index.js) 
test command: 
git repository: 
keywords: 
author: 
license: (ISC) 
About to write to /Users/codehub/nodejs/package.json:

{
  "name": "nodejs",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
Is this ok? (yes) yes

Sau khi bạn xác nhận việc khởi tạo dự án, Node.js sẽ tạo một tập tin package.json trong thư mục hiện tại với thông tin giống như được đưa ra ở trên.

Cuối cùng bạn có thể chạy lại câu lệnh cài đặt mô-đun của Node.js:

npm install [package-name]

Nếu muốn thêm thông tin của package vào file package.json:

npm install --save-dev [package-name]

Ngoài ra, còn một cách khác ngoài sử dụng npm init đó là bạn có thể tạo nhanh tập tin package.json thông qua câu lệnh:

echo "{}" > package.json

Và sau đó cạy lại câu lệnh cài đặt package.

Chúc bạn thành công!

Content must not be empty

Related Blog