1 Câu Trả Lời

Phan Quang Phan Quang

GET:

  1. Tham số giới hạn trong độ dài URL (2048 - tùy thuộc vào browser và server).
  2. Có thể cached và được bookmark (đánh dấu trên trình duyệt).
  3. Lưu trong browser history.
  4. Hạn chế về parameter (1), content type, encoding type..

==> Được dùng để lấy tài nguyên trên server mà không làm ảnh hưởng tới các tài nguyên khác (dễ bị gọi bởi bot, crawler tool), không nên gửi dữ liệu nhảy cảm (password) vì được lưu lại.


POST:

  1. Parameters được truyền trong request body nên có thể truyền dữ liệu lớn, hạn chế tùy thuộc vào config của server.
  2. Không cache và bookmark được.
  3. Cũng như không được lưu lại trong browser history.
  4. Có thể truyền binary data (upload file)

=> Dùng để tạo mới hoặc cập nhật 1 tài nguyên trên server, có thể dùng để upload file, truyền dữ liệu nhạy cảm.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan