GIT "merge is not possible because you have unmerged files."

Sau khi pull code về từ remote repo của GIT thì mình gặp phải conflict trong source code. Để resolve conflict mình chạy câu lệnh:

git merge -s recursive -X theirs

Nhưng sau đó thì lại bị lỗi:

GIT "merge is not possible because you have unmerged files."

Làm sao để fix lỗi trên vậy mọi người?

1 Answer(s)

Phan Quang Phan Quang

Bạn cần "manual resolve" những conflict có trong source code, sau đó commit lại.

Nếu dùng tool mà tool đó có hỗ trợ compare thì bạn sẽ dễ dàng resolve hơn.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion