Gán cookie sử dụng PHP

Khi làm việc với PHP thì thấy có hàm setcookie để có thể gán giá trị cookie với tên cho trước.

<?php
$cookieName = "Test_Name";
$cookieValue = "Test_Value";
$expire = time() + 365*24*60*60*60; // cookie hết hạn trong 1 năm
setcookie($cookieName, $cookieValue, $expire);

Tuy nhiên theo em được biết thì cookie là thông tin dưới Client và sẽ được gán sử dụng JavaScript. Như vậy thì với hàm setcookie ở trên thì cookie lúc này lại được gán trên máy chủ thay vì dưới trình duyệt của Client?

Em cũng có tham khảo trả lời cho câu hỏi về khác nhau giữa cookie và session nhưng vẫn thấy giải thích của bác Nguyễn Đạt hơi khó hiểu với em.

1 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Trong cách hiểu của bạn cần chỉnh sửa lại một số ý sau:

Tuy nhiên theo em được biết thì cookie là thông tin dưới Client

Chính xác thì cookie là dữ liệu được lưu trữ dưới Client

được gán sử dụng JavaScript.

Ngoài việc được gán giá trị sử dụng JavaScript thì bạn cũng có thể gán cookie cho trình duyệt thông qua trường Set-Cookie trong HTTP header gửi từ server. Do vậy bạn hoàn toàn có thể sử dụng PHP để gán cookie cho trình duyệt.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion