Glyphicon không hiển thị

Sau khi tải Twitter Bootstrap về và nhúng Twitter Bootstrap và thấy hoạt động bình thường. Tuy nhiên khi viết đoạn mã để sử dụng icon trong glyphicon thì không thấy hiển thị. Đoạn code mà mình viết như sau:

<span class="fa fa-home"></span>

Bạn nào gặp lỗi tương tự không?

Nếu bạn nhúng TB bằng cách tải về máy và nhúng trên local thì bạn cần lưu ý copy thêm thư mục fonts

Sau khi giải nén, ngoài 2 thư mục jscss bạn cũng cần phải copy thêm thư mục fonts vào cùng đưỡng dẫn thư mục jscss.

Duc Nguyen Duc Nguyen

bạn sử dụng CDN boostrap hay tải về máy local?

1 Answer(s)

Đình Anh Đình Anh

Nếu bạn nhúng TB bằng cách tải về máy và nhúng trên local thì bạn cần lưu ý copy thêm thư mục fonts

Sau khi giải nén, ngoài 2 thư mục jscss bạn cũng cần phải copy thêm thư mục fonts vào cùng đưỡng dẫn thư mục jscss.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion