Go Cấu Trúc Chương Trình

Cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ Golang gồm có 3 thành phần chính sau:

 • Tên package
 • Các package khác được import
 • Các hàm (function)

Chúng ta sẽ phân tích các thành phần này sử dụng source code của chương trình Hello World mà chúng ta tìm hiểu ở bài học trước:

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello, World!")
}

Go Package

Một tập tin Golang được bắt đầu bằng việc khai báo tên package. Package trong go được dùng để nhóm một hoặc nhiều tập tin có liên quan với nhau. Tên package sử dụng chữ in thường và được định nghĩa ở đầu chương trình.

package test_package

Với tập tin dùng để chạy chương trình thì tên package được quy định cần phải đặt là main đồng thời chúng ta cũng cần định nghĩa một hàm với tên cũng là main. Trình biên soạn Go compiler sẽ sử dụng hàm main này để chạy chương trình:

package "main"

func main() {

}

Tập tin chạy chương trình này thường import vào các package khác để sử dụng.

Import Package

Package có thể được import để sử dụng trong một package khác. Từ khoá import được sử dụng để import package:

import "fmt"

Ở ví dụ phía trên, package fmt (formated input/output) cung cấp các hàm (method) hữu ích trong việc xử lý dữ liệu input nhập vào và output đầu ra.

Go Function

Hàm để nhóm một hoặc nhiều dòng code khác nhau để thực hiện một tác vụ nhất định và chúng ta có thể thực hiện việc thực thi các đoạn code trong hàm này lặp đi lặp lại bằng việc gọi hàm.

func myFunction() {
  fmt.Println("gọi từ myFunction()!")
}

Hàm main() là hàm đặc biệt được tự động gọi khi chạy chương trình:

package main

import "fmt"

func myFunction() {
  fmt.Println("gọi từ myFunction()!")
}

func main() {
  myFunction()
  fmt.Println("Hello, World!")
}

Với các hàm chỉ được sử dụng trong package chứa tập tin mà hàm đó được khai báo (hay private function) thì tên hàm sẽ được bắt đầu bằng chữ in thường như myFunction ở trên. Ngược lại với các hàm được sử dụng bởi package khác thì tên của chúng sẽ được bắt đầu bởi chữ in hoa như hàm Println trong package fmt.

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Tutorial