Go Function

Chúng ta đã sử dụng function ở những bài học trước. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm function trong Golang.

Golang: Function

Một function (hay hàm) bao gồm một hay nhiều câu lệnh khác nhau để thực thiện một tác vụ nào đó và có thể được sử dụng lặp lại nhiều lần.

Function cần được định nghĩa trước khi sử dụng:

func hello_function string {
  return "Xin chào!"
}

Để sử dụng hàm chúng ta thực hiện việc gọi hàm, hàm được gọi đơn giản bằng cách thêm dấu () sau tên hàm và các giá trị cho tham số nếu có (chúng ta sẽ tìm hiểu về tham số của hàm ở các phần tiếp theo):

hello_function()

Golang: Định Nghĩa Function

Function trong Golang được định nghĩa sử dụng từ khóa func theo sau bởi tên function và kiểu dữ liệu của giá trị trả về của function:

func hello_function string {
  return "Xin chào!"
}

Ví dụ trên định nghĩa một hàm hello_function với kiểu dữ liệu của giá trị trả về là string.

Trường hợp hàm không trả về giá trị thì chúng ta có thể bỏ qua khai báo kiểu giá trị trả về của hàm. Ví dụ:

func hello_function {
  fmt.Println("Xin chào!")
}

Golang: Function Parameter

Parameter cho phép chúng ta đưa vào hàm các biến sẽ được sử dụng trong hàm. Khi khai báo parameter chúng ta cũng cần khai báo kiểu cho chúng:

func hello_function (string name) {
  fmt.Println("Xin chào! ", name)
}

hello_function("Golang")

Ở trên chúng ta định nghĩa hàm hello_function với một parameter tên là name và với kiểu dữ liệu là string. Và do đó khi gọi hàm này thì bạn sẽ cần truyền vào giá trị cho parameter này một string:

hello_function("Golang")

Một hàm có thể không có hoặc có một hoặc nhiều parameter:

func sum(value1 int, value2 int) int {
  return value1 + value2
}

Trong trường hợp các parameter có cùng kiểu dữ liệu bạn có thể gom lại như sau:

func sum(value1, value2 int) int {
  return value1 + value2
}

Cú pháp như trên tương tự với cách khai báo nhiều biến với cùng một kiểu dữ liệu.

Lưu ý: Hàm main là một hàm đặc biệt và sẽ được tự động chạy bởi Go mà không cần chúng ta gọi hàm này. Hàm main được định nghĩa duy nhất một lần và chúng ta không sử dụng hàm main cho mục đích khác.

Content must not be empty

Related Tutorial