Go Hello World

Chương trình hello world là một chương trình rất đơn giản chỉ thực hiện tác vụ in ra dòng thông báo Hello World!. Trong bài học này chúng ta sẽ học cách tạo và chạy chương trình Hello World với ngôn ngữ sử dụng là Golang.

Hello World trong Golang

Sử dụng text editor hoặc IDE có trên máy tính bạn và tạo một tập tin mới với nội dung như sau:

package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, World!")
}

Golang Hello World

Sau đó bạn sẽ lưu đoạn code trên trong một tập tin với tên là hello_world.go và bạn cũng cần đặt tập tin này ở đúng vị trí của địa chỉ thư mục $GO_ROOT/github.com/user/ trên máy tính. Trong đó biến $GO_ROOT đã được thêm vào biến môi trường từ bài học cài đặt Golang trước đó. Ngoài ra, bạn cần tạo thư mục user này nếu nó chưa có.

Chạy Chương Trình

Để chạy một chương trình Go chúng ta sẽ cần 3 bước:

  • Build chương trình: Ở bước này chúng ta sẽ biên soạn tập tin hello_world.go trên sử dụng trình biên soạn Go compiler: Tập in mới được biên soạn ra sẽ có tên là hello_world và có thể được thực thi (hay chạy) trực tiếp trên máy
  • Install chương trình: Ở bước này chúng ta sẽ di chuyển tập tin được tạo ở ở bước trên vào thư mục GO_PATH
  • Chạy chương trình: Ở bước này chúng ta sẽ chạy trực tiếp chương trình sử dụng cửa sổ dòng lệnh

Để build chương trình Hello World phía trên bạn mở cửa sổ dòng lệnh và chạy câu lệnh sau để di chuyển tới thư mục chứa tập tin chương trình:

$ cd ~/go/src/github.com/user/

Và sau đó build chương trình để chạy câu lệnh:

$ go build hello_world

Tập tin trên sẽ tạo ra một tập tin hello_world ở thư mục hiện tại. Bạn hoàn toàn có thể chạy tập tin này trên máy:

$ ./hello_world

Việc install chương trình sẽ di chuyển tập tin hello_world mới tạo ở bước trên vào thư mục $GO_PATH (xem lại bài học cài đặt Go để biết vị trí thư mục này), điều này sẽ giúp chúng ta có thể chạy chương trình ở bất cứ vị trí nào trên cửa sổ dòng lệnh:

$ go install hello_world

Nếu kiểm tra trong thư mục $GO_PATH bạn sẽ thấy một tập tin với tên hello_world:

$ ls $GO_PATH

Và lúc này bạn có thể chạy chương trình hello_world ở bất cứ địa chỉ nào trên cửa sổ dòng lệnh:

$ hello_world

Ở bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc và cú pháp chương trình Hello World viết sử dụng Go ở trên.

1 Bình Luận

Cao Nguyen Cao Nguyen

https://www.codehub.com.vn/Golang-Co-Ban/Go-Cai-Dat

Content must not be empty

Related Tutorial