Go If/Else

Golang: If Statement

Câu lệnh if hay if statement trong Golang có cú pháp như sau:

if expression {
  // code...
}

Code đặt bên trong câu lệnh if sẽ được chạy nếu và chỉ nếu biểu thức expression trả về giá tị là True.

Ví dụ:

var x int = 2 // hoặc gọn hơn có thể viết: x := 2

if x < 0 {
  fmt.Println("x nhỏ hơn không)
}

Tương tự như vòng lặp for thì câu lệnh if hay if statement trong Golang không đòi hỏi chúng ta phải sử dụng cặp dấu ngoặc () xung quanh biển thức điều kiện tuy nhiên đòi hỏi bạn phải sử dụng cặp dấu {}.

Golang: If Short Statement

Short statement là câu lệnh được chạy ngay cả trước khi biểu thức điều kiện expression được chạy:

max := 10
if value := 3; v < max {
  return value
} else {
  return max;
}

Chúng ta thường sử dụng short statement trong câu lệnh If để thực hiện khai báo, khởi tạo giá trị cho một hoặc thâm chí là nhiều biến:

if a, b := 3, 5; a - b < 0 {
  fmt.Println("a < b")
}

Tương tự như trong vòng lặp For thì các biến được khởi tạo trong short statement của câu lệnh if sẽ chỉ có thể được sử dụng bên trong phạm vi của câu lệnh này (bao gồm cả phần code đặt bên trong ifelse mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay dưới đây).

Golang: if...else Statement

Câu lệnh if...else có cấu trúc như sau:

if expression_1 {
  // code...
} else expression_2 {
  // code...
}

Ví dụ:

if a, b := 3, 5; a - b < 0 {
  fmt.Printf("%a lớn hơn %b", a, b)
} else {
  fmt.Printf("%a nhỏ hơn %b", a, b)
}

Phần code bên trong ifelse hoàn toàn có thể truy cặp giá trị của biến ab.

Content must not be empty

Related Tutorial