Golang: Convert bool sang string

Mọi người cho em hỏi cách convert từ kiểu bool sang string trong Golang thì làm thế nào?

Em sử dụng ép kiểu của Golang mà không được, đoạn code em chạy như sau:

hasPrivileges := true
privilegeString = string(hasPrivileges)

Lúc chạy báo lỗi:

cannot convert myBool (type bool) to type string

1 Answer(s)

Hoàng Duy Hoàng Duy

BooleanString là hai kiểu không thể chuyển đổi qua lại do đó Golang báo lỗi như trong câu hỏi của bạn.

Để chuyển từ Boolean sang String bạn sử dụng gói strconv (string converter):

privilegeString = strconv.ParseBool(hasPrivileges)

Bạn có thể tham khảo bài viết về type conversion trong Golang để hiểu thêm.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion