HTML Attribute

HTML Attribute (hay thuộc tính HTML hay cụ thể hơn nữa là thuộc tính phần tử HTML) được sử dụng để bổ sung thông tin cho phần tử.

Cú Pháp

Thuộc tính được đặt trong thẻ mở HTML và bao gồm tên thuộc tính và giá trị thuộc tính theo cú pháp attribute_name="attribute_value".

Ví Dụ

Ví dụ 1:

<img src="https://www.codehub.vn/img/logo.png" alt="Logo CodeHub.vn">

Trong ví dụ trên phần tử img có hai thuộc tính là srcalt với các giá trị lần lượt là https://www.codehub.vn/img/logo.pngLogo CodeHub.vn.


Ví dụ 2:

<p id="test-id" class="test-class">...</p>

Trong ví dụ trên phần tử p có hai thuộc tính là idclass với các giá trị lần lượt là test-idtest-class.

1 Bình Luận

Thủy Hồng Thủy Hồng

<a>Trang web fullstack.edu.vn</a>

Võ Đại Võ Đại

<a href="http://fullstack.edu.vn" >Trang web fullstack.edu.vn</a>

Content must not be empty

Related Wiki