Hình Ảnh

Thẻ <img>

Thẻ <img> được sử dụng để tạo hình ảnh.

<img src="http://hocnhanh.xyz/img/logo.png" alt="Logo" width="50" height="50">

Thẻ <img> là thẻ tự đóng. Thẻ <img> không có thẻ đóng và chỉ chứa các thuộc tính.

URL Ảnh

Thuộc tính src được sử dụng để quy định giá trị đường dẫn URL của ảnh. Giá trị của thuộc tính này có thể là đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối.

<img src="/img/log.png">

Tiêu Đề Ảnh

Thuộc tính title được sử dụng để đặt tiêu đề cho ảnh. Tiêu đề thường được dùng để thêm mô tả cho ảnh.

<img src="/img/log.png" title="Logo">

Khi người dùng rê chuột lên vị trí của ảnh, trình duyệt sẽ hiển thị một hộp thông báo nhỏ với nội dung là giá trị của thuộc tính này.

Văn Bản Thay Thế

Văn bản thay thế được sử dụng trong trường hợp trình duyệt gặp lỗi khi load ảnh, hoặc bởi các bộ máy tìm kiếm như Google, Bing... Thuộc tính alt được sử dụng để tạo văn bản thay thế cho ảnh.

<img src="/img/logo.png" alt="Ảnh Logo">

Chiều Rộng & Chiều Cao

Hai thuộc tính widthhieight được sử dụng để quy định chiều rộng và chiều cao của ảnh. Giá trị của các thuộc tính này có thể sử dụng đơn vị là pixel (px), centimet (cm), point(pt) hoặc %...

<img src="/img/logo.png" width="50px" height="50px">

Nếu không sử dụng đơn vị phía sau giá trị thì mặc định pixel sẽ được sử dụng.

<img src="/img/logo.png" width="50" height="50">
Content must not be empty

Related Tutorial