Khai Báo DOCTYPE

DOCTYPE Là Gì

HTML có nhiều phiên bản khác nhau như HTML5, HTML 4, HTML 3, XHTML... Khai báo <DOCTYPE> được các trình duyệt sử dụng để xác định loại văn bản HTML.

  • Khai báo <DOCTYPE> phải được đặt trước tất cả các thẻ khác.
  • Khai báo <DOCTYPE> không phải là thẻ.

Hiện tại HTML5 là phiên bản mới nhất và đang được sử dụng phổ biến trên hầu hết các website.

HTML5 DOCTYPE

Với HTML phiên bản 5 (hay HTML5, lưu ý số 5 viết liền với HTML) khai báo <DOCTYPE> sẽ như sau:

<!DOCTYPE html>
Lưu ý: Phần còn lại ở bài học này là tuỳ chọn và bạn có thể bỏ qua để theo dõi các bài tiếp theo trừ trường hợp bạn biết chắc chắn rằng mình sẽ không sử dụng HTML5.

HTML 4 DOCTYPE

HTML 4 gồm có các phiên bản HTML 4.0, HTML 4.01 Strict, HTML 4.01 Transition, HTML 4.01 Frameset) và mặc dù ít được sử dụng tuy nhiên đôi khi bạn vẫn thấy chúng tồn tại ở một số website. Cú pháp <DOCTYPE> của HTML 4 hơi phức tạp hơn so với HTML5.

HTML 4.01 Strict

Với phiên bản HTML 4.01 Strict khai báo <DOCTYPE> như sau:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transition

Với phiên bản HTML 4.01 Transition khai báo <DOCTYPE> như sau:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML 4.01 Frameset

Với phiên bản HTML 4.01 Frameset khai báo <DOCTYPE> như sau:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

XHTML DOCTYPE

XHTML 1.1

Khai báo <DOCTYPE> của XHTML 1.1 có dạng như sau:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

XHTML 1.0 Strict

Khai báo <DOCTYPE> của XHTML 1.0 Strict có dạng như sau:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML 1.0 Transitional

Khai báo <DOCTYPE> của XHTML 1.0 Transition có dạng như sau:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML 1.0 Frameset

Khai báo <DOCTYPE> của XHTML 1.0 Frameset có dạng như sau:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
Content must not be empty

Related Tutorial