Văn Bản

Đoạn Văn

Trong HTML chúng ta sử dụng thẻ <p> để chứa nội dung của một đoạn văn.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Welcome to HTML!</title>
</head>
<body>
  <p>Welcome to HTML!</p>
  <p>This is my first web page.</p>
</body>
</html>

Ở ví dụ trên chúng ta có hai đoạn văn và nội dung của mỗi đoạn văn được đặt trong thẻ <p>.

In Đậm & In Nghiêng

Để in đậm một từ hoặc cụm từ chúng ta sử dụng thẻ <strong>:

<p>Welcome to <strong>HTML!</strong></p>

Để in nghiêng một từ hoặc cụm từ chúng ta sử dụng thẻ <em>:

<p>Welcome to <em>HTML!</em></p>

Khoảng Trắng

Trình duyệt sẽ hiển thị nhiều khoảng trắng đặt cạnh nhau trong mã HTML giống với một khoảng trắng duy nhất.

Ví dụ đoạn HTML sau:

Only one      space

Sẽ được hiển thị tương đương với đoạn HTML sau:

Only one space

Để tạo khoảng trắng liên tiếp bạn cần sử dụng mã HTML   (viết tắt của non-breaking space).

Five     spaces

Đoạn mã trên sẽ tạo ra tất cả 5 khoảng trắng giữa chữ Fivespace.

Tạo Dòng Mới

Để tạo dòng mới (hay xuống dòng) chúng ta sử dụng thẻ <br>:

<p>
Welcome to <strong>HTML!</strong>
<br>
This is my first web page
</p>

Bạn lưu ý với cách viết ở trên chúng ta có hai dòng được đặt trong cùng một đoạn văn và phân biệt bởi dấu xuống dòng.

Thẻ <br> được dùng để tạo dòng mới phân biệt giữa các dòng trong cùng một đoạn văn (ví dụ như các câu thơ trong cùng một đoạn thơ). Nếu bạn có hai đoạn văn bạn nên sử dụng thẻ <p> thay vì <br>.

Nếu bạn sử dụng phím Enter để tạo dòng mới trong mã HTML thì khi hiển thị trình duyệt sẽ hiển thị một khoảng trắng thay vì xuống dòng mới.

First line
Second line

Sẽ tương đương với:

First line Second line

Do đó bạn cần lưu ý cần phải sử dụng thẻ <br> khi muốn tạo dòng mới.

Content must not be empty

Related Tutorial