Showing 3 / 3 results

Thẻ <ul> (viết tắt của từ unordered list) được sử dụng để tạo danh sách không được đánh số thứ tự.

&lt;ul&gt;
  &lt;li&gt;Cà phê&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Trà&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Coca Cola&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Vodka&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

Khi hiển thị trang web trên trình duyệt các mục trong danh sách tạo bởi thẻ &lt;ul&gt; sẽ không được đánh số thứ tự đi kèm.

[Thẻ ul trong HTML](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/The-ul-trong-HTML)

Số thứ tự của phần tử đầu tiên trong danh sách mặc định là một. Để thay đổi số thứ tự bắt đầu chúng ta sử dụng thuộc tính start:

&lt;ol start=”5”&gt;
...
&lt;/ol&gt;
[Thay Đổi Số Thứ Tự Bắt Đầu](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Thay-Doi-So-Thu-Tu-%08Bat-Dau)

Thẻ <ol> được dùng để tạo một danh sách có thứ tự. Các mục trong danh sách tạo bởi thẻ này sẽ được đánh số thứ tự mặc định là từ 1:

&lt;ol&gt;
  &lt;li&gt;Cà phê&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Trà&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Coca Cola&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;Vodka&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
[Thẻ <ol> trong HTML](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/The-ol-trong-HTML)