Thay Đổi Số Thứ Tự Bắt Đầu

Số thứ tự của phần tử đầu tiên trong danh sách mặc định là một. Để thay đổi số thứ tự bắt đầu chúng ta sử dụng thuộc tính start:

<ol start=”5”>
...
</ol>
[Thay Đổi Số Thứ Tự Bắt Đầu](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Thay-Doi-So-Thu-Tu-%08Bat-Dau)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...