Thẻ <ol> trong HTML

Thẻ

  được dùng để tạo một danh sách có thứ tự. Các mục trong danh sách tạo bởi thẻ này sẽ được đánh số thứ tự mặc định là từ 1:

  <ol>
    <li>Cà phê</li>
    <li>Trà</li>
    <li>Coca Cola</li>
    <li>Vodka</li>
  </ol>
[Thẻ <ol> trong HTML](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/The-ol-trong-HTML)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...