Thẻ ul trong HTML

Thẻ

  (viết tắt của từ unordered list) được sử dụng để tạo danh sách không được đánh số thứ tự.

  <ul>
    <li>Cà phê</li>
    <li>Trà</li>
    <li>Coca Cola</li>
    <li>Vodka</li>
  </ul>

  Khi hiển thị trang web trên trình duyệt các mục trong danh sách tạo bởi thẻ <ul> sẽ không được đánh số thứ tự đi kèm.

[Thẻ ul trong HTML](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/The-ul-trong-HTML)
Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...