Tạo Hình Ảnh trong HTML với Thẻ <img>

Trong HTML để đánh dấu hình ảnh chúng ta sử dụng thẻ :

<img src="https://www.codehub.vn/img/logo.png">
[Tạo Hình Ảnh trong HTML với Thẻ <img>](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Tao-Hinh-Anh-trong-HTML-voi-The-img)

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...