Link Liên Kết trong HTML

Link Liên Kết

Link liên kết là một thành phần quan trọng trong một website. Thông thường một website ví dụ như website https://www.codehub.vn sẽ có nhiều trang khác nhau ví dụ như trang https://www.codehub.vn/HTML-Co-Ban hay https://www.codehub.vn/HTML-Co-Ban/The.

Bản thân https://www.codehub.vn cũng được coi là một trang và được gọi là trang chủ.

Để có thể truy cập vào các trong trang từ trang chủ chúng ta phải tạo liên kết giữa trang này với nhau. Trong HTML chúng ta dùng thẻ <a> để tạo liên kết. Hãy xem ví dụ sau:

<a href="https://www.codehub.vn/HTML-Co-Ban">Học HTML Cơ Bản</a>

Link Liên Kết Trong HTML

Thuộc Tính href

Ở ví dụ trước chúng ta sử dụng thuộc tính href để quy định địa chỉ của trang web mà liên kết trỏ tới. Hay nói cách khác khi chúng ta click chuột vào đường dẫn thì trình duyệt sẽ đưa ta đến trang đích là trang nào.

Đoạn văn bản Khoá học HTML Cơ Bản được đặt bên trong thẻ là nội dung được trình duyệt dùng để hiển thị đường dẫn.

Nếu như địa chỉ đích của đường dẫn có tên miền giống với tên miền của trang hiện tại bạn có thể sử dụng đường dẫn tương đối bằng cách bỏ phần giao thức https:// và phần tiên miền www.codehub.vn đi, ví dụ:

<a href="/HTML-Co-Ban">Khoá học HTML Cơ Bản</a>

Thuộc Tính href

Thuộc Tính title

Thuộc tính này dùng để tạo tiêu đề cho đường dẫn, tiêu đề này thường là một mô tả ngắn ngọn cho nội dung của trang đích. Ví dụ:

<a href="https://www.codehub.vn/HTML-Co-Ban" title="Khoá học HTML trên trang hoclaptrinh.org">Khoá học HTML Cơ Bản</a>

Thuộc Tính Title

Sử dụng thuộc tính title khi người dùng dê con trỏ chuột lên đường dẫn, trình duyệt sẽ hiển thị một khung popup nhỏ với nội dung là giá trị của thuộc tính này.

Thuộc Tính target

Thuộc tính này đươc trình duyệt sử dụng để xác định xem khi người dùng click chuột vào đường dẫn thì trang mới sẽ được mở ở trên tab mới hay ở tab hiện tại, nếu bạn muốn trình duyệt mở đường dẫn ở tab mới thì bạn cần đặt giá trị cho thuộc tính này là _blank như ví dụ sau:

<a href="https://www.codehub.vn/HTML-Co-Ban" target="_blank">Khoá học HTML Cơ Bản</a>

Thuộc Tính Target

Trường hợp bạn không để thuộc tính này bên trong thẻ mở <a> thì trình duyệt sẽ mở trang đích trong cùng tag với trang hiện tại nghĩa là trang hiện tại sẽ bị thay thế bởi trang đích mà nó liên kết tới.

10 bình luận


Đăng bình luận