Link Liên Kết

Link liên kết là một thành phần quan trọng trong một website. Thông thường một website ví dụ như website https://www.codehub.vn sẽ có nhiều trang khác nhau ví dụ như trang https://www.codehub.vn/HTML-Co-Ban hay https://www.codehub.vn/HTML-Co-Ban/The.

Bản thân https://www.codehub.vn cũng được coi là một trang và được gọi là trang chủ.

Để có thể truy cập vào các trong trang từ trang chủ chúng ta phải tạo liên kết giữa trang này với nhau. Trong HTML chúng ta dùng thẻ <a> để tạo liên kết. Hãy xem ví dụ sau:

<a href="https://www.codehub.vn/HTML-Co-Ban">Học HTML Cơ Bản</a>

Link Liên Kết Trong HTML

Thuộc Tính href

Ở ví dụ trước chúng ta sử dụng thuộc tính href để quy định địa chỉ của trang web mà liên kết trỏ tới. Hay nói cách khác khi chúng ta click chuột vào đường dẫn thì trình duyệt sẽ đưa ta đến trang đích là trang nào.

Đoạn văn bản Khoá học HTML Cơ Bản được đặt bên trong thẻ là nội dung được trình duyệt dùng để hiển thị đường dẫn.

Nếu như địa chỉ đích của đường dẫn có tên miền giống với tên miền của trang hiện tại bạn có thể sử dụng đường dẫn tương đối bằng cách bỏ phần giao thức https:// và phần tiên miền www.codehub.vn đi, ví dụ:

<a href="/HTML-Co-Ban">Khoá học HTML Cơ Bản</a>

Thuộc Tính href

Thuộc Tính title

Thuộc tính này dùng để tạo tiêu đề cho đường dẫn, tiêu đề này thường là một mô tả ngắn ngọn cho nội dung của trang đích. Ví dụ:

<a href="https://www.codehub.vn/HTML-Co-Ban" title="Khoá học HTML trên trang hoclaptrinh.org">Khoá học HTML Cơ Bản</a>

Thuộc Tính Title

Sử dụng thuộc tính title khi người dùng dê con trỏ chuột lên đường dẫn, trình duyệt sẽ hiển thị một khung popup nhỏ với nội dung là giá trị của thuộc tính này.

Thuộc Tính target

Thuộc tính này đươc trình duyệt sử dụng để xác định xem khi người dùng click chuột vào đường dẫn thì trang mới sẽ được mở ở trên tab mới hay ở tab hiện tại, nếu bạn muốn trình duyệt mở đường dẫn ở tab mới thì bạn cần đặt giá trị cho thuộc tính này là _blank như ví dụ sau:

<a href="https://www.codehub.vn/HTML-Co-Ban" target="_blank">Khoá học HTML Cơ Bản</a>

Thuộc Tính Target

Trường hợp bạn không để thuộc tính này bên trong thẻ mở <a> thì trình duyệt sẽ mở trang đích trong cùng tag với trang hiện tại nghĩa là trang hiện tại sẽ bị thay thế bởi trang đích mà nó liên kết tới.

3 Bình Luận

Hà Nguyễn Hà Nguyễn

68 74 74 70 73 3a 2f 2f 74 77 69 74 74 65 72 2e 63 6f 6d 2f 78 61 6d 76 6e 31 2f 73 74 61 74 75 73 2f 31 32 33 38 34 39 39 35 33 33 35 32 36 34 32 31 35 30 34 3f 73 3d 32 30 0d 0a 0d 0a 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 74 77 69 74 74 65 72 2e 63 6f 6d 2f 68 75 6f 6e 67 5f 67 69 61 6e 67 67 67 67 2f 73 74 61 74 75 73 2f 31 32 33 36 32 36 37 30 35 33 32 37 36 37 37 38 34 39 39 3f 73 3d 32 30 0d 0a 0d 0a 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 74 77 69 74 74 65 72 2e 63 6f 6d 2f 70 79 72 6f 33 37 33 37 31 36 38 38 2f 73 74 61 74 75 73 2f 31 32 33 35 32 32 34 35 34 38 36 33 32 34 38 35 38 39 31 3f 73 3d 32 30 0d 0a 0d 0a 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 74 77 69 74 74 65 72 2e 63 6f 6d 2f 63 61 6c 76 69 6e 32 38 31 30 39 36 2f 73 74 61 74 75 73 2f 31 32 30 36 34 33 33 31 32 30 38 32 35 36 36 37 35 38 34 3f 73 3d 32 30 0d 0a 0d 0a 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 74 77 69 74 74 65 72 2e 63 6f 6d 2f 75 6e 69 32 30 30 78 2f 73 74 61 74 75 73 2f 31 32 33 34 32 38 36 34 36 34 39 32 33 33 35 37 31 38 37 3f 73 3d 32 30 0d 0a 0d 0a 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 74 77 69 74 74 65 72 2e 63 6f 6d 2f 51 75 61 6e 67 67 67 31 30 2f 73 74 61 74 75 73 2f 31 32 33 31 38 36 37 31 39 38 36 34 37 33 35 33 33 34 34 3f 73 3d 32 30

Minh Quân Minh Quân

bạn ơi bệnh viện tâm thần đang có slot free

Hoang Nga Hoang Nga

<$100000>shopheroff.vn

Content must not be empty

Related Tutorial