Ví Dụ Về Thuộc Tính Phần Tử HTML

Thuộc tính được sử dụng để để bổ sung thêm dữ liệu (hay thông tin) cho phần tử. Mỗi phần tử có thể có một hoặc nhiều các thuộc tính.

Trong ví dụ này thì đối với phần tử a chúng ta có tương ứng hai thuộc tính là hreftitle.

[Ví Dụ Về Thuộc Tính Phần Tử HTML](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Vi-Du-Ve-Thuoc-Tinh-Phan-Tu-HTML)

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...