Các Thẻ trong HTML

Các Thẻ trong HTML

Thẻ HTML là một trong các thành phần quan trọng nhất trong ngôn ngữ HTML. Mỗi thẻ được sử dụng để tạo ra một phần tử nhất định tạo ra trang web. Ví dụ với các phần tử dùng để tạo ra tiêu đề cho trang chúng ta sẽ sử dụng thẻ <h1>, với các phần tử dùng để tạo ra ảnh chúng ta sử dụng thẻ <img>, với các phần tử dùng để tạo ra các liên kết chúng ta sẽ sử dụng thẻ <a>....

Ở ví dụ trước bạn thấy có rất nhiều thẻ được sử dụng ví dụ như thẻ <h1>:

<h1>Bắt Đầu Học HTML</h1>

 Chạy Thử

Ngoài ra còn có các thẻ như thẻ <html><body><head>... Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cách sử dụng các thẻ này trong các bài học tiếp theo.

Thẻ Đóng, Thẻ Mở

Với mỗi thẻ HTML thường sẽ có 2 loại thẻ là thẻ đóng và thẻ mở. Thẻ đóng dùng để đánh dấu vị trí bắt đầu của phần tử và ngược lại thẻ mở dùng để đánh dấu vị trí kết thúc. Ở ví dụ trên chúng ta có các thẻ mở là <html><body><h1><p>... Và các thẻ đóng tương ứng là </html></body></h1> và </p>.

Thẻ Tự Đóng

Phần lớn các thẻ sẽ bao gồm thẻ đóng và thẻ mở. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt có một số thẻ sẽ tự kết thúc mà không cần phải có thẻ đóng. Ví dụ như thẻ <br> để xuống dòng hay <img> dùng để tạo ra ảnh.

Ví dụ về thẻ tự đóng
<br>
<br>
<br>
Thẻ <br> là thẻ tự đóng dùng để xuống dòng.
Nếu không có thẻ này thì trình duyệt sẽ không tạo ra dòng mới.

 Chạy Thử

Ở trên bạn thấy chỉ khi có thẻ <br> thì việc xuống dòng mới được thực hiện. Ngược lại nếu trong mã lệnh HTML bạn bấm phím enter để tạo ra dòng mới giữa các câu thì khi hiển thị trình duyệt vẫn không thêm dòng mới chèn giữa các câu này.

10 bình luận


Đăng bình luận