Thẻ Đề Mục

Các thẻ đề mục (còn gọi là thẻ heading) dùng để đánh dấu các đề mục của trang web. Ví dụ sau sử dụng thẻ <h1> để tạo một đề mục:

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
    <h1>Đề mục sử dụng thẻ h1</h1>
</body>

</html>

Chạy Thử

Trong HTML, ngoài <h1> thì còn có 5 loại thẻ đề mục khác là <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>. Mục đích của việc có nhiều thẻ đề mục là để đáp ứng với nhiều loại đề mục lớn nhỏ khác nhau. Trong đó <h1> là thẻ đề mục lớn nhất hay quan trọng nhất trong trang và <h6> là thẻ đề mục nhỏ nhất.

<h1>Đề mục sử dụng thẻ h1</h1>

<h2>Đề mục sử dụng thẻ h2</h2>

<h2>Đề mục sử dụng thẻ h3</h2>

<h6>Đề mục sử dụng thẻ h6</h6>

Chạy Thử

2 Bình Luận

Minh Quân Minh Quân

bài này hơi ngắn

Content must not be empty

Related Tutorial