Thẻ Đề Mục Trong HTML

Thẻ Đề Mục

Các thẻ đề mục (còn gọi là thẻ heading) dùng để đánh dấu các đề mục của trang web. Ví dụ sau sử dụng thẻ <h1> để tạo một đề mục:

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
    <h1>Đề mục sử dụng thẻ h1</h1>
</body>

</html>

 Chạy Thử

Trong HTML, ngoài <h1> thì còn có 5 loại thẻ đề mục khác là <h2><h3><h4><h5><h6>. Mục đích của việc có nhiều thẻ đề mục là để đáp ứng với nhiều loại đề mục lớn nhỏ khác nhau. Trong đó <h1> là thẻ đề mục lớn nhất hay quan trọng nhất trong trang và <h6> là thẻ đề mục nhỏ nhất.

<h1>Đề mục sử dụng thẻ h1</h1>

<h2>Đề mục sử dụng thẻ h2</h2>

<h2>Đề mục sử dụng thẻ h3</h2>

<h6>Đề mục sử dụng thẻ h6</h6>

 Chạy Thử

10 bình luận


Đăng bình luận