Showing 4 / 4 results
[Các thẻ h1 tới h6](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Cac-the-h1-toi-h6)
[Thẻ h1](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/The-h1)

Trong HTML ngoài thẻ <h1> thì còn có các thẻ khác cũng được dùng để đánh dấu các đề mục khác như <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>.

Các thẻ này được đánh dấu cho các đề mục có ý nghĩa giảm dần.

[Ví Dụ Các Thẻ Đề Mục HTML Khác Thẻ <h1>](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Vi-Du-Cac-The-De-Muc-HTML-Khac-The-h1)

Thẻ &lt;h1&gt; là một loại thẻ đề mục được sử dụng phổ biến.

&lt;h1&gt;Đề mục sử dụng thẻ h1&lt;/h1&gt;

Thẻ &lt;h1&gt; được sử dụng cho các đề mục lớn trên trang. Các đề mục nhỏ hơn nên được đánh dấu bằng các thẻ đề mục khác như &lt;h2&gt;, &lt;h3&gt;...&lt;h6&gt;.

[Ví Dụ Về Thẻ <h1>](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Vi-Du-Ve-The-h1)