Xuống Dòng và Đường Kẻ Ngang trong HTML

Xuống Dòng và Đường Kẻ Ngang

Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu cách tạo dòng mới và dòng kẻ ngang trong HTML sử dụng lần lượt hai thẻ tự đóng là <br> và <hr>.

Thẻ <br>

Thẻ <br> được dùng để xuống dòng hay tạo một dòng mới.

Ví dụ:

<p>Dùng thẻ br để tạo ra một<br>dòng mới<p>

Thẻ
trong HTML

Lưu ý: Thẻ <br> là thẻ tự đóng do đó các bạn không sử dụng thẻ đóng.

Đoạn code dưới đây là không hợp lệ:

<p>Dùng thẻ br để tạo ra một<br></br>dòng mới<p>

Với phiên bản XHTML chúng ta sẽ sử dụng thẻ <br/> thay vì <br>.

Thẻ <hr>

Thẻ <hr> dùng để tạo ra một đường kẻ ngang, ví dụ:

<p>Dùng thẻ br để tạo ra mộtdòng kẻ ngang</p>
<hr>

Tạo Dòng Kẻ Ngang trong HTML

Lưu ý: Tương tự thẻ <br> thì thẻ <hr> cũng là thẻ tự đóng và chúng ta sẽ không sử dụng thẻ đóng cho nó.

Với phiên bản XHTML chúng ta sẽ sử dụng thẻ <hr/> thay vì <hr>.

10 bình luận


Đăng bình luận