Lớp và ID - HTML

Lớp và ID - HTML

Lớp

Lớp bao gồm một nhóm các phần tử HTML có cùng một hoặc nhiều thuộc tính nhất định. Sử dụng thuộc tính class để gán một phần tử vào một lớp:

<ul>
  <li class="odd">Hạng mục 1</li>
  <li class="even">Hạng mục 2</li>
  <li class="odd">Hạng mục 3</li>
  <li class="even">Hạng mục 4</li>
  <li class="odd">Hạng mục 5</li>
</ul>

Ở trên các hạng mục được chia thành hai lớp oddeven. Các hạng mục với số thứ tự lẻ được gán vào lớp với tên là odd và các hạng mục với số thứ tự chẵn được gán vào lớp với tên là even.

Việc gán các phần tử HTML vào các lớp sẽ giúp bạn có thể dễ dàng áp dụng luật CSS sau đó:

.odd {
  color: red;
}
.even {
  color: green;
}

ID

KHác với lớp, ID được dùng để gán cho một phần tử duy nhất:

<p id="first-para">Đoạn văn đầu</p>
<p id="second-para">Đoạn văn thứ hai</p>

Mỗi ID sẽ có một giá trị duy nhất do đó không gán hai phần tử khác nhau với cùng một giá trị ID.

10 bình luận


Đăng bình luận