Tạo Trang HTML cơ bản

Để tạo trang HTML bạn cần sử dụng chương trình hiệu chỉnh văn bản (text editor). Các chương trình hiệu chỉnh văn bản phổ biến gồm có:

  • Trên hệ điều hành Windows: Notepad hay Notepad++
  • Trên hệ điều hành Mac OSX: TextEdit, TextMate, Vim...
  • Trên Ubuntu: Gedit, Nano, Vim...

Sử dụng chương trình hiệu chỉnh văn bản trên máy và tạo một tập tin mới với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Trang HTML Đầu Tiên</title>
</head>
<body>
<h1>Xin chào thế giới</h1>
</body>
</html>

Lưu tập tin trên với phần mở rộng là .html (ví dụ hello.html)

Để xem trang HTML được tạo ra tương ứng với tập tin trên bạn chỉ việc nhấp đúp vào biểu tượng tập tin trên máy.

10 bình luận


Đăng bình luận