Thẻ - HTML

Thẻ <head> được dùng như một thùng công-ten-nơ chứa các thẻ cung cấp thông tin về website như thẻ <meta>, thẻ <title> hoặc các thẻ khác như thẻ <style>, thẻ <link>, thẻ <script> chứa mã lệnh hay tập tin JavaScript, CSS mà được tham chiếu tới.

Các thẻ <meta>, <title>, <style>, <link><script> không được hiển thị mà thay vào đó chúng chứa thông tin, dữ liệu về trang HTML hay còn gọi là metadata.

Thẻ <meta>

Thẻ <meta> dùng để thêm mô tả, từ khoá cho trang hoặc quy định bảng ký tự của trang. Thẻ <meta> được đặt bên trong thẻ <head>:

<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="description" content="Học Lập Trình">
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript, PHP...">
</head>

Thẻ <title>

Thẻ <title> dùng để thêm tiêu đề cho trang và được đặt bên trong thẻ <head>:

<head>
  <title>Tiêu đề trang</title>
</head>

Thẻ <link>

Thẻ <link> dùng để tham chiếu tới một tập tin khác thường là tập tin CSS. Thẻ <link> được đặt bên trong thẻ <head>:

<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

Thẻ <style>

Thẻ <style> được dùng để nhúng mã lệnh CSS vào trang HTML:

<head>
  <style type="text/css">
    body {
      color: #333;
    }
  </style>
</head>

Thẻ <style> có thể được đặt bên ngoài thẻ <head>.

Thẻ <script>

Thẻ <script> dùng để nhúng mã lệnh JavaScript vào trang HTML hoặc tham chiếu tới một tệp JavaScript bên ngoài:

<head>
  <script type="text/javascript" src="main.js"></script>
  <script>
    alert("Xin chào");
  </script>
</head>

Thẻ <script> có thể được đặt bên ngoài thẻ <head>.

10 bình luận


Đăng bình luận