Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Khi đọc mã lênh HTML của một số tài liệu thì mình thấy họ hướng dẫn sử dụng thẻ <strong> để đánh dấu văn bản in đậm:

<strong>Chữ In Đậm</strong>

Nhưng một số tài liệu khác lại sử dụng thẻ <b>:

<b>Chữ In Đậm</b>

Khi kiểm tra cách dùng của cả hai loại thẻ <strong> và <b> trên các trình duyệt khác nhau thì mình không thấy có sự khác biệt nào.

Như vậy thì hai thẻ <strong> và <b> khác nhau ở chỗ nào?

    Guest

    - 1970/01/01 Trả lời

    Thẻ <b> như bạn nói sẽ in đậm văn bản bên trong phần tử. nó tương đương với sử dụng thẻ <span> với thuộc tính font-weight: bold trong CSS.

    Còn thẻ <strong> được dùng để nhấn mạnh ý nghĩa của văn bản bên trong thẻ so với các văn bản khác. Mặc dù trình duyệt cũng sẽ in đậm văn bản bên trong thẻ này tuy nhiên mục đích chính của <strong>là nhấn mạnh ý nghĩa của văn bản hơn là để hiển thị in đậm văn bản. Các công cụ tìm kiếm như Google sẽ nhấn mạnh văn bản trong thẻ <strong>hơn văn bản sử dụng <b> hoặc <span> với thuộc tính font-weight: bold;.

10 bình luận