Hàm JavaScript tương tự như call_user_func trong PHP

Các bác cho em hỏi trong JavaScript có hàm nào tương tự như call_user_func của PHP không vậy?

Ví dụ em có danh sách các hàm callback sẽ được gọi như sau:

function callback1() {

}
function callback2() {

}

Sau đó ở trong hàm thứ hai call_dynamically em có một biến name_function_to_call mà giá trị của nó (có thể thay đổi) chính là tên của hàm cần gọi:

function call_dynamically() {
    var name_function_to_call;

    // gọi hàm với tên trùng với giá trị của biến "name_function_to_call" 
    // call_user_func(name_function_to_call); // Phiên bản JavaScript
}

1 Answer(s)

Van Bui Van Bui

var f = 'callback';
eval(f+'()');

Content must be at least 100 characters

Related Discussion