Hàm addslashes()

Cú Pháp

Hàm addslashes trong PHP có cú pháp như sau:

addslashes(string $string): string

Ví dụ:

echo addslashes("I'm John");
// Hiển thị:  I\'m John

Tham Số

Hàm addslashes có một tham số duy nhất $string có kiểu dữ liệu dạng chuỗi.

Giá Trị Trả Về

Hàm addslashes trả về giá trị là một chuỗi.

Mô Tả Hàm

Hàm addslashes() thêm vào ký tự slash / phía trước các chuỗi đặc biệt. Chuỗi trả về từ hàm này còn được gọi là chuỗi đã được thoát (escaped string).

Các chuỗi đặc biệt gồm có:

  • Dấu nháy đơn (single quote) '.
  • Dấu nháy kép (double quote) ".
  • Dấu chéo ngược - backslash \.
  • Và các giá trị NULL.

Lưu ý: Không nên sử dụng hàm addslashes để thoát giá trị của các chuỗi sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu. Việc này sẽ không đảm bảo chuỗi trả về sẽ an toànkhông giúp tránh được các lỗi về bảo mật SQL injection.

Ví Dụ

Dùng addslashes để thoát ký tự dấu nháy trong chuỗi:

<?php 
$str = addslashes("I'm John");
echo($str); 
?>

Hiển thị:

I\'m John

Dùng addslashes để thoát ký tự dấu nháy trong chuỗi:

<?php 
$str = addslashes("Hello\nWorld!");
echo($str); 
?>

Hiển thị:

Hello
World!

2 Bình Luận

thien huynh thien huynh

<?php
$str = addslashes("Hello\nWorld!");
echo($str);
?>

Phuc Phan Phuc Phan

123

Content must not be empty

Related Tutorial