Hiển thị nội dung của bài viết trong Wordpress

Để hiển thị nội dung bài viết trong Wordpress chúng ta sử dụng hàm the_content(). Cần lưu ý rằng chúng ta chỉ gọi hàm the_content() trong vòng lặp của Wordpress hay còn được gọi là the loop.

Hiển Thị Nội Dung Bài Viết

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm the_content() để hiển thị nội dung của các bài viết đang ở trạng thái published:

while ( have_posts() ) {
  the_post(); 
  the_content(); // hiển thị nội dung
  echo "<br>";
}

Ở trên bạn cũng cần lưu ý hai điểm sau:

 • Hàm the_post() được gọi sẽ hiển thị nội dung bài viết mà không cần sử dụng echo.
 • Hàmthe_post() được gọi sau khi the_content() được gọi. Bạn có thể hình dung gọi hàmthe_post() giống như việc tăng giá trị của biến đếm vòng lặp while điều này sẽ giúp vòng lặp không rơi vào tình trạng lặp vô hạn hay infinite loop.

Hàm the_content() còn thường được sử dụng với cú pháp như sau:

<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  <?php the_content(); ?>
<?php endwhile; ?>

Cách viết này được sử dụng thông dụng hơn cách phía trên do thông thường chúng ta cần thêm các thẻ HTML khác trước nội dung của bài viết.

Hiển Thị Nội Dung Trang

Về bản chất một trang Wordpress là một dạng bài viết đặc biệt. Trên cơ sở dữ liệu cả trang và bài viết đều được lưu trong bảng $dbprefix_posts (ở đây $dbprefix là giá trị của prefix bạn sử dụng cho các bảng trên database). Để biết một record được tạo ra trên bảng này (ứng với một row) là một bài viết hay một trang, chúng ta dựa vào vào giá trị của cột post_type. Đối với trường hợp là một trang giá trị của trường này sẽ là page.

Đoạn mã dùng để hiển thị nội dung của trang cũng giống như hiển thị nội dung bài viết:

<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  <?php the_content(); ?>
<?php endwhile; ?>

Tuy nhiên chúng ta cần sử dụng đoạn mã trên ở file template mà trang sử dụng. Để thiết lập template nào được sử dụng cho trang, ở phía admin khi tạo hoặc chỉnh sửa page bạn sẽ thấy một khung ở bên phải giúp bạn thực hiện công việc này.

1 Bình Luận

EveryArts thất EveryArts thất

Cho mình hỏi theme của website: every.com.vn sử dụng theme wordpress nào vậy ạ, ai giúp mình khồng?

Content must not be empty

Related Blog