Request

Gửi Request

Để gửi một yêu cầu tới máy chủ chúng ta sử dụng hai phương thức open()send() của đối tượng XMLHttpRequest. Ví dụ như sau:

XMLHttpObj.open(method, url, async)
XMLHttpObj.send(data);

Ở trên phương thức open() có 3 tham số trong đó:

  • method: Quy định phương thức HTTP nào sẽ được sử dụng để gửi yêu cầu tới máy chủ. Các phương thức HTTP phổ biến hay sử dụng là GET, POST, PUTDELETE.
  • url: Địa chỉ URL để gửi yêu cầu tới máy chủ. Địa chỉ này có thể là tương đối hoặc tuyệt đối. Ví dụ: mysite.com/get-data.html hoặc /get-data.html.
  • async: Nhận 1 trong 2 giá trị true hoặc false, dùng để quy định yêu cầu gửi đi là đồng bộ (async = false) hay bất đồng bộ (async = true).

Phương thức send(data) chỉ nhận 1 đối số truyền vào data là dữ liệu truyền lên máy chủ trong trường hợp phương thức HTTP gửi đi là POST. Đối với các phương thức HTTP còn lại thì send() sẽ không nhận đối số truyền vào.

Bây giờ chúng ta hãy tham khảo 2 ví dụ sử dụng lần lượt các phương thức là GET và POST.

Phương Thức GET

Đoạn mã dưới đây sẽ gửi một yêu cầu bất đồng bộ tới trang /get-name.php?id=1 sử dụng phương thức GET.

xhttp.open("GET", "/get-name.php?id=1", true);
xhttp.send();

Phương Thức POST

Đoạn mã dưới đây sẽ gửi một yêu cầu bất đồng bộ tới địa chỉ trang /set-name.php sử dụng phương thức POST.

xhttp.open("POST", "/set-name.php", true);
xhttp.send("id=1&name=Tèo");

Bạn cũng để ý ở trên chúng ta truyền vào phương thức send() đối số với giá trị id=1&name=Tèo để gửi dữ liệu.

Content must not be empty

Related Tutorial