Response

Khi máy chủ trả về kết quả về cho trình duyệt, chúng ta có thể sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để lấy ra dữ liệu trả về thông qua 1 trong 2 thuộc tính sau:

 • responseText: Sử dụng thuộc tính này khi dữ liệu trả về thuộc kiểu chuỗi.
 • responseXML: Sử dụng thuộc tính này khi dữ liệu trả về thuộc kiểu XML.

Thuộc Tính responseText

Thuộc tính responseText được sử dụng khi kết quả trả về không thuộc kiểu XML. Cách sử dụng thuộc tính này khá đơn giản:

// cấu hình XMLHttpRequest
xhttp.open("GET", "/get-name.php?id=1", true);

xhttp.onreadystatechange = function() {
  // mã lệnh sẽ được thực thi khi máy chủ gửi về kết quả (readyState = 4)
  // và trang yêu cầu đã được tìm thấy (status = 200)
  if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) {
    alert(xhttp.responseText);
  }
};

// gửi request
xhttp.send();

Thuộc Tính responseXML

Sử dụng thuộc tính responseXML khi kết quả trả về thuộc kiểu XML. Khác với kiểu dữ liệu chuỗi khi kết quả trả về thuộc kiểu XML, chúng ta sẽ cần phải phân tích các thẻ trong XML.

// cấu hình XMLHttpRequest
xhttp.open("GET", "/get-name.php?id=1", true);

xhttp.onreadystatechange = function() {
  if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) {
    var result = "";
    var xmlDoc = xhttp.responseXML;
    var names = xmlDoc.getElementsByTagName("NAME");

    for (i = 0; i < names.length; i++) {
      result += names[i].childNodes[0].nodeValue + "<br>";
    }

    document.getElementById("students").innerHTML = result;
  }
};

// gửi request
xhttp.send();
Content must not be empty

Related Tutorial