XMLHttpRequest

Công nghệ AJAX được phát triển dựa trên đối tượng XMLHttpRequest.

Đối Tượng XMLHttpRequest

Đối tượng XMLHttpRequest được sử dụng để thực hiện việc toàn bộ quy trình trao đổi thông tin giữa trình duyệt (máy khách) và máy chủ mà không yêu cầu phải tải lại trang.

Cú pháp sử dụng để tạo đối tượng XMLHttpRequest như sau:

var myXMLHttp = new XMLHttpRequest();
Hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay (IE7+, Chrome, Firefox, Safari và Opera) đều hỗ trợ đối tượng XMLHttpRequest

Với IE5 và IE6 chúng ta sử dụng đối tượng ActiveX thay vì XMLHttpRequest:

var myXMLHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

Cú pháp để tạo đối tượng XMLHttpRequest hỗ trợ IE5 và IE6 như sau:

var myXMLHttp;
if (window.XMLHttpRequest) {
    myXMLHttp = new XMLHttpRequest();
} else { // IE6, IE5
    myXMLHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}

AJAX Hoạt Động Như Thế Nào

Quy trình hoạt động của AJAX được thực hiện qua 3 bước:

  • Bước 1: Tạo đối tượng XMLHttpRequest để gửi một yêu cầu từ trình duyệt (request) tới máy chủ.
  • Bước 2: Sử dụng đối tượng XMLHttpRequest vừa tạo ở trên và đăng ký các nhiệm vụ cần thực hiện khi máy chủ trả về kết quả (response).
  • Bước 3: Khi máy chủ trả về kết quả, thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký ở bước 2.

Chúng ta sẽ tìm hiểu từng bước ở trên ở các bài học tiếp theo đây.

Content must not be empty

Related Tutorial