Bộ Chọn Thuộc Tính CSS

Các Thành Phần Kiểu HTML Với Các Thuộc Tính Cụ Thể

Có thể tạo kiểu cho các phần tử HTML có thuộc tính hoặc giá trị thuộc tính cụ thể.

Bộ Chọn CSS [Thuộc Tính]

Bộ chọn [attribute] được sử dụng để chọn các phần tử có thuộc tính được chỉ định.

Ví dụ sau chọn tất cả các phần tử <a> có thuộc tính đích:

a[target] {
  background-color: yellow;
}

Bộ Chọn CSS [Thuộc Tính = "Giá Trị"]

Bộ chọn [attribute="value"] được sử dụng để chọn các phần tử có thuộc tính và giá trị được chỉ định.

Ví dụ sau chọn tất cả các thuộc tính <a> các phần tử có thuộc tính target = "_ blank":

a[target="_blank"] { 
  background-color: yellow;
}

Bộ Chọn CSS [Thuộc Tính ~ = "Giá Trị"]

Bộ chọn [attribute~="value"] được sử dụng để chọn các phần tử có giá trị thuộc tính có chứa một từ được chỉ định.

Ví dụ sau chọn tất cả các phần tử có thuộc tính tiêu đề chứa danh sách các từ được phân tách bằng dấu cách, một trong số đó là "hoa":

[title~="flower"] {
  border: 5px solid yellow;
}

Ví dụ trên sẽ khớp với các phần tử có tiêu đề = "hoa", tiêu đề = "hoa mùa hè" và tiêu đề = "hoa mới", nhưng không phải tiêu đề = "hoa của tôi" hoặc tiêu đề = "hoa".

Bộ Chọn CSS [Thuộc Tính | = "Giá Trị"]

Bộ chọn [attribute|="value"] được sử dụng để chọn các phần tử có thuộc tính được chỉ định bắt đầu bằng giá trị được chỉ định.

Ví dụ sau chọn tất cả các phần tử có giá trị thuộc tính lớp bắt đầu bằng "top":

Lưu ý: Giá trị phải là toàn bộ từ, như class = "top" hoặc theo sau là dấu nối (-), như class = "top-text"!

Ví dụ

[class|="top"] {
  background: yellow;
}

Bộ Chọn CSS [Thuộc Tính ^ = "Giá Trị"]

Bộ chọn [attribute^="value"] được sử dụng để chọn các phần tử có giá trị thuộc tính bắt đầu bằng một giá trị được chỉ định.

Ví dụ sau chọn tất cả các phần tử có giá trị thuộc tính lớp bắt đầu bằng "top":

Lưu ý: Giá trị không phải là toàn bộ từ!

Ví dụ

[class^="top"] {
  background: yellow;
}

Bộ Chọn CSS [Thuộc Tính $ = "Giá Trị"]

Bộ chọn [attribute$="value"] được sử dụng để chọn các phần tử có giá trị thuộc tính kết thúc bằng một giá trị được chỉ định.

Ví dụ sau chọn tất cả các phần tử có giá trị thuộc tính lớp kết thúc bằng "test":

Lưu ý: Giá trị không phải là toàn bộ từ!

Ví dụ

[class$="test"] {
  background: yellow;
}

Bộ Chọn CSS [Thuộc Tính * = "Giá Trị"]

Bộ chọn [attribute*="value"] được sử dụng để chọn các phần tử có giá trị thuộc tính chứa giá trị được chỉ định.

Ví dụ sau chọn tất cả các phần tử có giá trị thuộc tính lớp có chứa "te":

Lưu ý: Giá trị không phải là toàn bộ từ!

Ví dụ

[class*="te"] {
  background: yellow;
}

Biểu Mẫu Tạo Kiểu

Bộ chọn thuộc tính có thể hữu ích cho việc tạo kiểu biểu mẫu mà không có lớp hoặc ID:

Ví dụ

input[type="text"] {
  width: 150px;
  display: block;
  margin-bottom: 10px;
  background-color: yellow;
}

input[type="button"] {
  width: 120px;
  margin-left: 35px;
  display: block;
}
Content must not be empty

Related Tutorial