CSS Liên Kết

Liên Kết Tạo Kiểu

Liên kết có thể được tạo phong cách với bất cứ thuộc tính nào của CSS (ví dụ như color, font-family, background, vv).

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
 a {
  color: hotpink;
 }
</style>
</head>
<body>
 <p><b><a href="default.asp" target="_blank">Đây là một đường dẫn</a></b></p>
</body>
</html>

Ngoài ra, các liên kết có thể được tạo kiểu khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của chúng.

Bốn trạng thái liên kết là:

 • a:link - một liên kết bình thường, không được phép
 • a:visited - liên kết mà người dùng đã truy cập
 • a:hover - một liên kết khi người dùng di chuột qua nó
 • a:active - một liên kết thời điểm nó được nhấp

Ví du :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
/*Liên kết bình thường */
a:link {
  color: red;
}

/* Liên kết đã được truy cập */
a:visited {
  color: green;
}

/* Khi di chuột qua liên kết */
a:hover {
  color: hotpink;
}

/*Liên kết tại thời điểm được nhấp */
a:active {
  color: blue;
}
</style>
</head>
 <body>
  <p><b><a href="default.asp" target="_blank">Đây là liên kết</a></b></p>
 </body>
</html>

Khi đặt kiểu cho một số trạng thái liên kết, có một số quy tắc đặt hàng:

a: hover PHẢI đến sau: liên kết và: đã truy cập

a: hoạt động phải đến sau một: di chuột

Trang Trí Văn Bản

Các text-decoration chủ yếu được sử dụng để loại bỏ gạch dưới từ các liên kết:
Ví dụ :

a:link {
  text-decoration: none;
}

a:visited {
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}

a:active {
  text-decoration: underline;
}

Màu Nền

Các background-color có thể được dùng để xác định một màu nền cho các liên kết:
Ví dụ :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a:link {
  background-color: yellow;
}

a:visited {
  background-color: cyan;
}

a:hover {
  background-color: lightgreen;
}

a:active {
  background-color: hotpink;
} 
</style>
</head>
 <body>
  <p><b><a href="default.asp" target="_blank">Đây là liên kết</a></b></p>
 </body>
</html>

Nút Liên Kết (Phần Nâng Cao)

Ví dụ :

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a:link, a:visited {
  background-color: #f44336;
  color: white;
  padding: 14px 25px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
}
a:hover, a:active {
  background-color: red;
}
</style>
</head>
 <body>
 <a href="default.asp" target="_blank">Đây là liên kết</a>
 </body>
</html>

Bài viết đến đây là kết thúc rồi, tuy nó đơn giản vậy thôi, nhưng cực kỳ quan trọng bởi vì khi các bạn làm dự án WEB nào đều phải đụng tới nó cả. Cảm ơn các bạn đã xem bài viết, mình rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các bạn.

Content must not be empty

Related Tutorial