Hiển Thị : Inline-Block

Hiển Thị : Giá Trị Khối Nội Tuyến

So với display: inline, sự khác biệt của display: inline-block là cho phép thiết lập chiều rộng và chiều cao của phần tử.

Ngoài ra, với display: inline-block, các lề hoặc đáy trên cùng và dưới cùng được áp dụng, nhưng đối với display: inline thì không.

So với display: block, sự khác biệt chính là display: inline-block không thêm một ngắt dòng nào sau phần tử, do đó phần tử có thể nằm sát bên cạnh các phần tử khác.

Ví dụ sau cho thấy sự khác nhau của display: inline, display: inline-blockdisplay: block:

Ví dụ

span.a {
  display: inline;
  width: 100px;
  height: 100px;
  padding: 5px;
  border: 1px solid blue; 
  background-color: yellow; 
}

span.b {
  display: inline-block;
  width: 100px;
  height: 100px;
  padding: 5px;
  border: 1px solid blue; 
  background-color: yellow; 
}

span.c {
  display: block;
  width: 100px;
  height: 100px;
  padding: 5px;
  border: 1px solid blue; 
  background-color: yellow; 
}

https://www.codehub.vn/91/1923/challenges/760

Sử Dụng Khối Nội Tuyến Để Tạo Liên Kết Điều Hướng

Một cách sử dụng phổ biến của display: inline-block là hiển thị các mục danh sách theo chiều ngang thay vì theo chiều dọc. Ví dụ sau tạo liên kết điều hướng ngang:

Ví dụ

.nav {
  background-color: yellow; 
  list-style-type: none;
  text-align: center; 
  padding: 0;
  margin: 0;
}

.nav li {
  display: inline-block;
  font-size: 20px;
  padding: 20px;
}

https://www.codehub.vn/91/1923/challenges/761

Thật đơn giản phải không nào, tuy đơn giản vậy thôi nhưng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với một lập trình viên web nên các bạn hãy nhắm rõ nó nhé. Cảm ơn các bạn đã xem bài viết.

Content must not be empty

Related Tutorial