HTML Định Dạng Chữ

Định Dạng Chữ trong HTML

Ngoà việc sử dụng thuộc tính style để áp dụng kiểu hiện thị cho phần tử như chúng ta đã tìm hiểu ở bài học trước thì HTML còn cung cấp các thẻ dùng để định dạng chữ viết trong văn bản.

<p><strong>Dòng chữ này được in đậm.</strong></p>
<p><em>Dòng chữ này được in nghiêng.</em></p>
<p>Đây là <sub> chữ dưới dòng (subscript)</sub> và đây là <sup>chữ trên dòng (superscript)</sup></p>

Chạy Thử

HTML sử dụng thẻ <strong><em> để định dạng chữ viết theo kiểu in đậmin nghiêng.

Ngoài ra còn có các thẻ khác như <del>, <small> <sub>, <sup>... mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các phần tiếp theo dưới đây.

In Đậm Chữ trong HTML

Chúng ta sử dụng thẻ <b> hoặc <strong> thẻ để in đậm chữ viết trong văn bản:

<p>Dòng này có chứa chữ viết được <b>in đậm</b>.</p>

Chạy Thử

Thẻ <strong> thường được sử dụng nhiều hơn <b> vì ngoài tác dụng dùng để hiển thị đậm chữ theo kiểu in đậm thì nó còn có ý nghĩa làm gia tăng mức độ quan trọng của từ ngữ đặt bên trong.

<p>Dòng này có chứa chữ viết được <strong>in đậm</strong>.</p>

Chạy Thử

Nói cách khác thẻ <strong> không chỉ có tác dụng đơn thuần về mặt hiển thị (in đậm) mà còn có tác dụng về mặt nội dung (mức độ quan trọng của chữ bên trong).

In Nghiêng Chữ trong HTML

Chúng ta sử dụng thẻ <i> hoặc <em> thẻ để in nghiêng chữ viết trong văn bản:

<p>Dòng này có chứa chữ viết được <i>in nghiêng</i>.</p>

Chạy Thử

Thẻ <em> thường được sử dụng nhiều hơn <i> vì ngoài tác dụng dùng để hiển thị nghiêng chữ theo kiểu in nghiêng thì nó còn có ý nghĩa làm gia tăng mức độ quan trọng của từ ngữ đặt bên trong.

<p>Dòng này có chứa chữ viết được <em>in nghiêng</em>.</p>

Chạy Thử

Nói cách khác thẻ <em> không chỉ có tác dụng đơn thuần về mặt hiển thị (in nghiêng) mà còn có tác dụng về mặt nội dung (mức độ quan trọng của chữ bên trong).

Định Dang Chữ Nhỏ trong HTML

Chúng ta sử dụng thẻ <small> để định dạng chữ nhỏ:

<h1>Đề Mục Chứa <small>Chữ Nhỏ</small></h1>

Chạy Thử

Định Dang Chữ Bị Xoá trong HTML

Chúng ta sử dụng thẻ <del> để định dạng chữ bị xoá:

<p>Dòng này chứa chữ <del>bị xoá</del>.</p>

Chạy Thử

Đing Dạng Chữ Được Chèn Vào trong HTML

Chúng ta sử dụng thẻ <ins> (inserted) để định dạng chữ được chèn vào:

<p>Dòng này chứa chữ <ins>được chèn vào</ins>.</p>

Chạy Thử

Định Dạng Chữ Dưới Dòng

Chúng ta sử dụng thẻ <sub> (subscript) để định dạng chữ dưới dòng:

<p>Dòng này chứa chữ <sub>dưới dòng</sub>.</p>

Chạy Thử

Định Dạng Chữ Trên Dòng

Chúng ta sử dụng thẻ <sup> (supscript) để định dạng chữ trên dòng:

<p>Dòng này chứa chữ <sup>trên dòng</sup>.</p>

Chạy Thử

Làm Nổi Bật Chữ

Chúng ta sử dụng thẻ <mark> để làm nổi bật chữ trong văn bản:

<p>Dòng này chứa chữ được đánh dấu <mark>nổi bật</mark>.</p>

Chạy Thử

2 Bình Luận

Ken Gaming Ken Gaming

Thẻ <u></u> cũng gạch chân giống với thẻ <ins></ins> vậy thì nên dùng thẻ nào vậy mọi người?

Tran Giang Tran Giang

mình cũng có cùng câu hỏi với cậu như vậy.nhiều thẻ giống nhau quá

Nguyên Hạo Nguyên Hạo

@Ken Gaming: Mình nghĩ <u>, <ins> nó cũng giống với <b>, <strong> hay <i>, <em> tác giả có ghi ở trên đó.

Content must not be empty

Related Tutorial