HTML Đoạn Văn

Để đánh dấu một đoạn văn bản thì chúng ta sử dụng thẻ <p> trong HTML.

HTML Thẻ <p>

Thẻ <p> trong HTML được sử dụng để đánh dấu đoạn văn bản, ví dụ như sau:

<p>Câu đầu tiên của đoạn văn. Câu thứ hai của đoạn văn. Câu thứ ba...</p>
<p>Đoạn văn chỉ với một câu duy nhất.</p>

Chạy Thử

Tương tự như khi hiển thị các đề mục thì khi hiển thị nội dung văn bản của phần tử p, trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng trống (hay lề) phía trên và dưới phần tử. Tuỳ vào trình duyệt khác nhau khoảng cách này có thể sẽ khác nhau. Với trình duyệt Chrome khoảng cách này là 18px.

Khoảng Trắng và Xuống Dòng

Khi hiển thị trình duyệt sẽ tự động bỏ qua khoảng trắng và dấu xuống dòng sẽ được bỏ qua.

Đoạn code sau đây sẽ không tạo ra dòng mới giữa các câu trong đoạn văn:

<p>
Câu đầu tiên của đoạn văn.
Câu thứ hai của đoạn văn ở dòng mởi.
Câu thứ ba ở dòng mởi...
</p>

Chạy Thử

Thay vào đó để xuống dòng trong cùng một đoạn văn bản bạn cần sử dụng thẻ <br>:

<p>Câu đầu tiên của đoạn văn.<br>Câu thứ hai của đoạn văn ở dòng mởi.<br>Câu thứ ba ở dòng mởi...</p>

Chạy Thử

Tương tự đoạn code sau đây sẽ không tạo ra nhiều hơn một khoảng trắng giữa các câu trong đoạn văn:

<p>
Câu đầu tiên của đoạn văn.        Câu thứ hai của đoạn văn.      Câu thứ ba của đoạn văn...
</p>

Chạy Thử

Để thêm khoảng trắng chúng ta sẽ sử dụng ký tự HTML đặc biệt &nbsp;. Ở đây & dùng để bắt đầu một ký tự đặc biệt và nbsp (non breaking space) là tên của ký tự đặc biệt được dùng để tạo khoảng trắng.

<p>Câu đầu tiên của đoạn văn.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Câu thứ hai của đoạn văn.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Câu thứ ba...</p>

Chạy Thử

Đừng Quên Thẻ Đóng

Thẻ <p> được đi cặp cùng với thẻ đóng </p>. Trong nhiều trường hợp trình duyệt vẫn có thể hiển thị nội dung đoạn văn bình thường ngay cả khi không sử dụng thẻ đóng:

<p>
Câu đầu tiên của đoạn văn.
<p>Câu thứ hai của đoạn văn ở dòng mởi.

Chạy Thử

Tuy nhiên trong một số trường hợp việc quyên thẻ đóng sẽ có thể khiến việc hiển thị nội dung trang không giống như ý muốn. Do đó lời khuyên khi sử dụng thẻ <p> dó là bạn luôn sử dụng thẻ đóng </p> cùng với nó.

Content must not be empty

Related Tutorial